Отчет за разходване на бюджета – първо тримесечие на 2024 година