Отчет за разходване на бюджета – първо тримесечие на 2023 година