Обществен съвет

Ивайло Станчев, председател

e-mail: ivaylo.stanchev@capital.bg

____________________

Анастасия Попниколова, протоколчик

Николай Недялков, представител на р-н Триадица

Катерина Йочева

Евгения Димова

Анета Йорданова

Елена Бояджиева