Осми клас

За учебната 2022/2023 година 121 СУ „Георги Измирлиев“ обявява прием за три паралелки в следните профила:

ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ

Профилиращи предмети:
     – информатика
     – информационни технологии

Начин на балообразуване:
     – удвоения резултат от теста по български език и литература
     – удвоения резултат от теста по математика
     – оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
     – оценка по математика от свидетелството за основно образование


ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ИЛИ РУСКИ

Профилиращи предмети:
     – информатика
     – информационни технологии

Начин на балообразуване:
 
    – удвоения резултат от теста по български език и литература
     – удвоения резултат от теста по математика
     – оценка по информационни технологии от свидетелството за основно образование
     – оценка по математика от свидетелството за основно образование


ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ИСПАНСКИ ИЛИ РУСКИ

Профилиращи предмети:

 – предприемачество

 – информационни технологии

Начин на балообразуване:

     – удвоения резултат от теста по български език и литература
     – удвоения резултат от теста по математика
     – оценка по география и икономика от свидетелството за основно образование
     – оценка по чужд език от свидетелството за основно образованиe


ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ/НВО/ В 7 КЛАС:

  • Български език и литература – 14 юни 2022г., начало 10,00 часа
  • Математика – 16 юни 2022г., начало 10,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022г., начало 10,00 часа

! Ученикът се явява в сградата на училището не по-късно от 9.30ч. в деня на съответния изпит

! Инструктаж за ученика, явяващ се на изпит от НВО

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на
ученици в VIII клас/тези изпити са пожелание и участват в балообразуването само на някои от училищата по изкуствата и спорта/:

  • Изобразително изкуство – 21.06.2022г.
  • Музика – 22.06.2022г.
  • Физическо възпитание и спорт – 23 – 24.06.2022г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

ДЕЙНОСТСРОК
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII02 – 18.02.2022г.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите25 -26.05.2022г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способноститедо 10.06.2022г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВОдо 10.06.2022г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпитите за проверка на способностите.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 10.06.2022г.
НВО по БЕЛ14.06.2022г
НВО по математика16.06.2022г.
НВО по чужд език(по желание на ученика17 юни 2022г.
Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на способностите и публикуване на информация за датата, часа и мястото на провеждането му на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в сградата на училищетонай-късно до три дни преди провеждане на съответния изпит
Провеждане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство21.06.2022г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по музика22.06.2022г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по спорт23 – 24.06.2022г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 28.06.2022г.
Оценяване на изпитните работи от НВО  17 – 26.06. 2022г.
Обявяване на резултатите от НВОдо 28.06.2022г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образованиедо 03.07.2022г.
Подаване на документи за участие в приема(за първо класиране) 05 – 07.07.2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12.07.2022г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 15.07.2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20.07.2022г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране21 – 22.07.2022г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране25.07.2022г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27.07.2022г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29.07.2022г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02.08.2022г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 03.08.2022г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране- определя се от директора за всяко конкретно училищедо 10.09.2022г.

Документи за участие в класирането се подават в Електронната платформа за прием на ученици в 8 клас.

Училища-гнезда за оказване на съдействие при подаване на документи за кандидатстване и записване на приетите в 8 клас ученици.

Следете актуална информация свързана с Държавния план-прием за 2022/2023 учебна година на сайта на РУО-София-град.

Държавен ПЛАН-ПРИЕМ СОФИЯ-ГРАД за учебната 2022/2023 година.

Оставаме на разположение за въпроси на тел: 02 423 61 30

Успех на кандидат-гимназистите!