Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Библиотеките като образователна среда“

Защо е необходима тази програма?

За осигуряване на качествено образование, като фактор за подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходима модерна образователна среда с обновено специализирано оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии.

За придобиване на основни компетентности в областта на природните науки като задължителен елемент от общообразователната подготовка e необходимо да се подобрят условията за експериментална работа в българските училища с цел формиране у учениците на практически знания и умения. За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

Националната програма е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.

121 СУ „Георги Измирлиев“ кандидатства по три от шестте модула на Програмата и спечели максимално финансиране и по трите модула.

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици от I до XII клас с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

Наличието на съвременна училищна библиотека е от изключително значение, за да се осигури именно това – стимулираща среда за личностното, социалното и културното развитие на учениците.