Заседание на Обществения съвет към 121 СУ „Георги Измирлиев“

Уважаеми членове на  Обществения  съвет,  

Уважаеми родители,

Честита Нова Година на всички, бъдете здрави и щастливи!

Въз основа на чл. 18, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на  обществените  съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание на  Обществения  съвет към  121 СУ „Георги Измирлиев“, което ще се проведе  онлайн в Google Meet на 12 януари 2023 г. от 19:00 ч. 

Проект на ДНЕВЕН РЕД

  1. Разходване на бюджет‘2022- докладва г-жа Галина Тенева.
  2. Напредък на ремонтните дейности в училището.
  3. Съгласуване на Държавен план-прием 2023г.
  4. Съгласуване на Училищен план-прием 2023г.
  5. Разни.

Ивайло Станчев,

Председател на Обществения съвет към 121 СУ „Георги Измирлиев“