Национална програма „Без свободен час“

Модул „Без свободен час в училище“

Цели на програмата:

• Създаване на условия за непропускане на учебно съдържание

• Осигуряване на достатъчно учебно време за усвояване и осмисляне на учебното съдържание чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти

• Реализиране на политиката за повишаване на обхвата на децата и създаване на мотивация за задържането на учениците в училище

• Повишаване на качеството на образование

• Непрекъснатост на педагогическото взаимодействие за постигането на очакваните резултати, свързани с цялостното развитие на детето и придобиване на компетентности, необходими за успешното преминаване към училищното образование

• Повишаване ефективността на разходите на училищата чрез целесъобразно и законосъобразно разходване на предоставените допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове в училище

Благодарение на програмата „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“, ръководството на 121 СУ успява да осигури заместване на отсъстващ учител в над 98% от учебните часове и заниманията в целодневна организация на учебния ден.