Организация на обучението от 24 до 28 януари 2022г.

Децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас ще учат присъствено. За учениците от начален етап занятията започват в 8.00ч. и ще се провеждат по стандартните за присъствено обучение дневен режим и седмично разписание.

Учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Учениците от VII, X и XII клас(учениците, на които предстои НВО или ДЗИ) продължават присъствено обучение в училище.

График на учебните часове за класовете в прогимназиален и гимназиален етап в присъствено обучение:

График на учебните часове за V и VI клас- обучение от разстояние в електронна среда:

График на учебните часове за VIII, IX и XI клас- обучение от разстояние в електронна среда:

Седмичното разписание за прогимназиален и гимназиален етап остава без промяна.

Учениците преминали на онлайн обучение, които следва да бъдат изпитани за оформяне на срочна оценка да се явят в училище, след покана на учител, и след приключване на учебните часове за съответния ден.

На 24 януари 2022г., понеделник, учениците от VII и X клас да се явят в училище в 8.00ч. за тестване.