Заявление за преминаване на ученик в дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние