Отчет за разходване на бюджета – второ тримесечие на 2021 година